Số nhà 88, đường Thịnh Vượng, khu đô thị Handico30, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An Vinh, Nghệ An
vinagreen.ebk@gmail.com
0914.908.999
Menu
chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

                                               

                                                                          Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng;

–  Theo chương trình hợp tác giữa Trung tâm với cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Công thương.

– Nhằm đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, cá nhân đã hoặc sẽ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên toàn quốc, Trung tâm  tổ chức khóa: Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu , khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Trang bị kiến thức cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường cho người học, nhằm nâng cao nhận thức về môi trường, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và kinh doanh thương mại.

Chương trình này cung cấp cho người học một số năng lực để có thể thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

 

Go Top