Số nhà 88, đường Thịnh Vượng, khu đô thị Handico30, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
vienmoitruong.ebk@gmail.com
091 490 89 99
Menu
Thông báo lớp đào tạo lớp Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2021

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng;.

- Nhằm đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, cá nhân đã, đang hoặc sẽ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên toàn quốc, Viện Khoa học và phát triển công nghệ môi trường  tổ chức khóa: Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Trang bị kiến thức cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường cho người học, nhằm nâng cao nhận thức về môi trường, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và kinh doanh thương mại.

  1. Nắm được kiến thức cơ bản về môi trường, ô nhiễm môi trường trong kinh doanh xăng dầu.
  2. Hiểu được tính chất, cơ chế ảnh hưởng của chất độc hại trong xăng dầu đối với môi trường và sức khỏe con người.
  3. Nắm vững cách xử lý, khắc phục, hạn chế tác động của ô nhiễm môi trường trong kinh doanh xăng dầu, gas.
  4. Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, gas.
  5. Có kỹ năng cơ bản xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường thong thường trong kinh doanh xăng dầu, gas.
  6. Có ý thức chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
  7. Yêu nghề, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn trọng, chuyên nghiệp, nghiêm túc, trung thực, khách quan.
  8. Áp dụng được những kiến thức về bảo vệ môi trường để lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
  9. Trình bày và giải thích được những nội dung cơ bản về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; tổ chức thực hiện các nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

Chương trình này cung cấp cho người học một số năng lực để có thể thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO:

III. LỊCH HỌC: 

Dự kiến trong tháng 6 năm 2021

IV. HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ:

V. CHỨNG CHỈ: 

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa “Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu” có giá trị để hoàn thiện điều kiện kinh doanh xăng dầu, gas (LPG) theo quy định của pháp luật hiện hành.

File thông báo đính kèm: /images/files/CV%20TB%20DAO%20TAO%20BVMT%20TRONG%20KD%20XANG%20DAU05192021_merged.pdf

Go Top
1
Bạn cần hỗ trợ?